Η εγκατάσταση της υποδομής των φυτεμένων δωμάτων σε στάδια

1.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ            ΔΩΜΑΤΟΣ

2.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ  (εφόσον απαιτείται)

3.

ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΑΝΤΙΡΙΖΙΚΗΣ              ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ

4.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

5.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΣΤΑΓΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

6.

ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΔΙΗΘΗΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ

7.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΔΡΟΡΟΩΝ

8.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

9.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΥΨΟΥΣ   (εφόσον τοποθετείται deck)

10.

ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

11.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

12.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΔΕΝΔΡΩΝ

13.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ   ΑΡΔΕΥΣΗΣ

14.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

15.

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ