Τύποι φυτεμένων δωμάτων


Τύποι φυτεμένων δωμάτων

e1e1

Εκτατικός τύπος

LIGHT SYSTEM G25

e2e2

Εκτατικός τύπος

ECO SYSTEM G25

g40g40

Ημιεντατικός τύπος

URBAN SYSTEM G40

g60g60

Εντατικός τύπος

LANDSCAPE SYSTEM G60

icon-1icon-1

Θερμομεσογειακός τύπος

LITE-NET SYSTEM LWSS

icon-2icon-2

Θερμομεσογειακός τύπος

BLUELITE-NET SYSTEM BWSS

globglob

Επικλινής τύπος

SLOPING GLOB SYSTEM

Untitled-1Untitled-1

Επικλινής τύπος

SLOPING PYRAMID SYSTEM